Impegno unitario, 1970-1980, 1982

n. 23, agosto 1975