Impegno unitario, 1970-1980, 1982

n. 18, agosto 1973